STATUT

Nadbużańskie StowarzyszeniePrzyjazne Mierzwice

STATUT

Jednolity tekst Statutu z dnia 12 października 2014 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Nadbużańskie StowarzyszeniePrzyjazne Mierzwice, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 Poz. 104 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Stare Mierzwice.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz posiadać logo na zasadach określonych
w
przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powoływać oraz być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych, w granicach prawnie określonych.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

 

 § 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój społeczności lokalnej wsi Stare Mierzwice;

 2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 4. działalność charytatywna;

 5. podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 7. ochrona i promocja zdrowia;

 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 15. nauka, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna, oświata i wychowanie;

 16. wypoczynek dzieci i młodzieży;

 17. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 19. ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności obszarów nadbużańskich;

 20. turystyka i krajoznawstwo;

 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 22. promocja i organizacja wolontariatu;

 23. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 24. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 25. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.  

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, podmiotami sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań statutowych;

 2. organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań;

 3. działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;

 4. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

 5. wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży;

 6. inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych;

 7. angażowanie liderów życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego w inicjatywy stowarzyszenia, w szczególności na rzecz społeczności lokalnej wsi Mierzwice i gminy Sarnaki;

 8. udzielanie wsparcia rodzinom dysfunkcjonalnym, szczególnie rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi;

 9. organizowanie festynów, bali charytatywnych;

 10. prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 11. propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej.

 12. prace badawczorozwojowe związane z realizacją celów statutowych.

 13. organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych.

 14. organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez.

 15. udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia.

 16. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.

 17. dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej.

 18. opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 2. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 3. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

5. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy cudzoziemiec, który popiera cele Stowarzyszenia i honoruje postanowienia statutu.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

1. Uczestniczyła w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

2. Złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię członka Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju wsi Stare Mierzwice lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 5 członków Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4. Uczestniczenia w obradach władz stowarzyszenia z prawem głosu stanowionego.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składek.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie honorowi zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

2. Wykluczenia przez Zarząd:

 1. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia.

 3. Z powodu niepłacenia składek za okres pół roku.

 4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Termin wniesienia odwołania wynosi 7 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

 2. Z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 30

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie zmian Statutu.

 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwalanie budżetu.

 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 32

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz potrzebny jest Prezes, Wiceprezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 33

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

2. Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza wybiera Walne Zebranie Członków.

3. W razie ustąpienia członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu winni zwołać w terminie 14 dni Walne Zebranie Członków, którego porządek obrad winien obejmować uzupełnienie składu Zarządu.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 8. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 36

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali jej członkowie. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Zarządu.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Składki członkowskie.

2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochody z majątku Stowarzyszenia
i
dochody z kapitału (jak odsetki, lokaty) oraz wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

4. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenie wykonywania zadań publicznych.

5. Wpływy z działalności gospodarczej.

§ 41

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 44

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalejosobami bliskimi.

 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 45

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 46

Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstających zobowiązań, potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia
końcowe

§ 47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 49

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o
Stowarzyszeniach.